دانلود رایگان


گزارش کارآموزی پتروشیمی اراک - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان گزارش کارآموزی پتروشیمی اراکﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ،اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺮان،ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﺎﻳﯽ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎهای روز اﻓﺰون ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﺳﺎل ١۶٣١ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ و درﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ های ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ های اوﻟﻴﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻃﺮح از ﺳﺎل ۱۳۶۲ ﺁﻏﺎز ﺷﺪ ودر ﺳﺎل ۱۳۶۳ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد رﺳﻴﺪ،در اداﻣﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻼش ﻮ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻓﺮاوان در ﺁذر ﻣﺎﻩ ۱۳۶۴ ‫اوﻟﻴﻦ ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﺣﺪ اﻟﻔﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ ﺻﻮرت پذیرﻓﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻗﺮاردادهای اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ واﺣﺪها اﻣﻀﺎ و از ﺳﺎل ۱۳۶۸ ﮐﺎرهای ﻧﺼﺐ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮح و ﻣﺸﺎرﮐﺖ هر چه ﺑﻴﺸﺘﺮﺳﺮﻣﺎﻳﻪ های ﻣﺮدﻣﯽ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ واﺣدهای ﻓﺮﺁﻳندی درﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد، در ﺗارﻳﺦ ۱۹/١/۱۳۶۶ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﺎ ۵۱ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﻳﺮان ﺑﺎ ۴۹ درﺻﺪ ‫ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮدﻳﺪ و ادارﻩ اﻣﻮر ﻃﺮح ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ و ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری ﮐﺎﻣﻞ از ﺁن ﺑﻌﻬﺪﻩ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
فهرست مطالب:
مقدمه
تاریخچه پتروشیمی اراک
نمودار واحدهای مختلف پتروشیمی اراک
لرزه نگاری صنعتی
توربین
اطلاعات کلی General Information
نصب Instalation
عملکرد و بهره داری Operation
نگهداری Maintenance
روغنکاری Lubrication
گاورنر Governor
Gearbox
توضیحات بیشتر + دریافت

گزارش کار


کارآموزی


گزارش کارآموزی


کارآموزی پتروشیمی


پتروشیمی اراک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش کارورزی رشته شیمی مجتمع پتروشیمی اراک در قالب ...

نکته ای پیرامون دانلود گزارش کارورزی رشته شیمی مجتمع پتروشیمی اراک دانلود گزارش کارورزی رشته شیمی نمونه کاملی از فایل کارآموزی حاضر است که توسط تیم تخصصی فایل پژوهشی معلمان جهت استفاده شما عزیزان قرار گرفته است.

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی در شرکت پتروشیمی اراک واحد ET ...

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی در شرکت پتروشیمی اراک واحد ET تصفیه پسابهای صنعتی گزارش کارآموزی مهندسی شیمی در شرکت پتروشیمی اراک واحد ET تصفیه پسابهای صنعتی در 90 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات…

گزارش کارآموزی – پتروشیمی اراک در یک نگاه | رادونیس

گزارش کارآموزی، مجتمع پتروشیمی اراک WORD 41 قابل ویرایش Link. دانلود گزارش کارآموزی – مجتمع پتروشیمی اراک – آزمایشگاه GC. گزارش کارآموزی، آزمایشگاه GC، مجتمع پتروشیمی اراک WORD 96 قابل ویرایش Link

دانلود گزارش کارآموزی در پتروشیمی اراک - سن فایل

در این پست گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک در مجتمع پتروشیمی اراک در ۳۳ صفحه آماده دانلود شده است،در زیر قستمهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل میتوانید این محصول را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک

گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی اراک تاریخچه و انگیزه احداث مجتمع پتروشیمی اراک یکی از طرح های زیربنائی و مهم می باشد که در راستای سیاستهای کلی توسعه صنایع پتروشیمی و با اهداف تامین نیاز داخلی کشور و صادرات ایجاد و به ...

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی در شرکت پتروشیمی اراک واحد ET ...

گزارش کارآموزی مهندسی شیمی در شرکت پتروشیمی اراک واحد ET تصفیه پسابهای صنعتی گزارش کارآموزی مهندسی شیمی در شرکت پتروشیمی اراک واحد ET تصفیه پسابهای صنعتی در 90 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc مشخصات…

گزارش کارآموزی پتروشیمی شرح تولید واحد وینیل استات در ...

گزارش کارآموزی پتروشیمی شرح تولید واحد وینیل استات در پتروشیمی اراك در 108 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc فهرست مطالب. پتروشیمی اراک در یک نگاه ساختار و نمودار سازمانی واحدهای مجتمع

گزارش کار آموزی واحد الفین پتروشیمی اراک | رادونیس

گزارش کار آموزی واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراک WORD 86 قابل ویرایش Link. دانلود گزارش کارآموزی – پتروشیمی اراک در یک نگاه. گزارش کارآموزی، پتروشیمی اراک در یک نگاه WORD 54 قابل ویرایش Link

گزارش کارآموزی پتروشيمی اراک | ایران نشر

01/01/1970 · نام گزارش: کارآموزی پتروشیمی اراک – واحد u.t تعداد صفحات: ۳۰ صفحه فرمت گزارش: pdf ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ...

پروژه کار آموزی در مجتمع پتروشیمی اراک

گزارش کارآموزی مجنمع پتروشیمی اراک. دانلود کاراموزی در پتروشیمی اراک. تاريخچه و انگيزه احداث مجتمع پتروشيمي اراك يكي از طرح هاي زيربنائي و مهم مي باشد كه در راستاي سياستهاي كلي توسعه صنايع پتروشيمي و با اهداف تامين ...

گزارش کار آموزی واحد الفین پتروشیمی اراک | رادونیس

گزارش کار آموزی واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراک WORD 86 قابل ویرایش Link. دانلود گزارش کارآموزی – پتروشیمی اراک در یک نگاه. گزارش کارآموزی، پتروشیمی اراک در یک نگاه WORD 54 قابل ویرایش Link

دانلود گزارش کارآموزی در پتروشیمی اراک - سن فایل

در این پست گزارش کارآموزی مهندسی مکانیک در مجتمع پتروشیمی اراک در ۳۳ صفحه آماده دانلود شده است،در زیر قستمهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل میتوانید این محصول را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.

گزارش کار آموزی واحد الفین پتروشیمی اراک | رادونیس

گزارش کار آموزی واحد دو اتیل هگزانول مجتمع پترو شیمی اراک WORD 86 قابل ویرایش Link. دانلود گزارش کارآموزی – پتروشیمی اراک در یک نگاه. گزارش کارآموزی، پتروشیمی اراک در یک نگاه WORD 54 قابل ویرایش Link

گزارش کارآموزی پتروشيمی اراک | ایران نشر

نام گزارش: کارآموزی پتروشیمی اراک – واحد u.t تعداد صفحات: ۳۰ صفحه فرمت گزارش: pdf ﻃﺮح اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ اراک ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﯽ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻤﺮار رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ...

گزارش کارآموزی واحد آمونیاک پتروشیمی رازی | رادونیس

گزارش کاراموزی پتروشیمی، شرح پروسس واحد وینیل استات WORD 108 قابل ویرایش Link دانلود گزارش کارورزی واحد الفین پتروشیمی اراک

ترجمه مقاله علم سازمانی در زمینه پسا مدرنیسم

سوالات عمومی استخدامی شرکت گاز

جزوه تست فورانگیر (BOP Test)

پاورپوینت آموزش والیبال

خلاصه کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی